Markkinoiden johtaminen.

Markkinoiden johtaminen vaatii vahvaa ymmärrystä toimialan lisäksi ympäröivän maailman ja kuluttaja-arvojen kehittymisestä. Asiantuntijamme hyödyntävät näitä näkemyksiä yrityksenne liiketoimintojen kehittämiseen ja kansainvälisen brandinne pohjaksi. Avaamalla oven Pundan ennakoivan kasvun maailmaan yrityksenne saa vankan pohjan pitkäjänteiselle markkinastrategialleen. Samalla olette askeleen lähempänä toimialakehittämisen edelläkävijyyttä markkinoiden seuraamisen sijaan.

Insight

Huolehdimme yritykselle tärkeän tiedon saatavuudesta ja jalostamisesta. Markkinatiedon kokoamiseen ja analysointiin liittyvät Insight-palvelumme vahvistavat strategiatyön perusteita ja tarjoavat jatkuvaa, ajantasaista tietoa johtamisen tueksi. Laajempien kartoitushankkeiden lisäksi toteutamme jatkuvaa markkinaraportointia johdon, myynnin ja tuotekehityksen päätöksenteon tueksi.

Foresight

Ennakointityössä hahmotamme niitä kulutus- ja markkinatrendejä, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä. Tunnistamalla, muovaamalla ja vahvistamalla nousevia trendejä yritys voi vaikuttaa markkinoiden kehityssuuntaan itselleen myönteisellä tavalla.

Ennakointityötä toteutamme strategisten skenaarioprojektien lisäksi erilaisissa laboratorio-hankkeissa, joissa organisaatio ja sen mahdolliset sidosryhmät muovaavat omaa toimintaansa osana tulevaisuuden kulutustrendien vaatimuksia.

Strategia

Markkinatiedon ja ennakoinnin hyöty mitataan siinä, miten hyvän pohjan ne yrityksen strategialle luovat. Pundan asiakkailleen tarjoama strateginen tuki on tavoiteorientoitunutta ja käytännönläheistä myötäelämistä pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden ja ympärillä muuttuvien markkinoiden välisen tasapainon hakemisessa.

Ennakoiva ja markkinalähtöinen brandijohtaminen vaikuttaa yrityksen käyttämään tietoon, verkostoihin, toimintatapoihin ja markkinaympäristöön.

Skenaariotyöskentely strategiatyön tukena

Pundan skenaariotyö perustuu tulevaisuuden markkinoille syntyvän markkinapotentiaalin tunnistamiseen. Kolmivaiheisen prosessin kartoitusvaiheessa tutkitaan erilaisia skenaarioita toteuttaa organisaation toimintakulttuuriin soveltuvia tulevaisuuksia. Tämän jälkeen rakennamme yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssaennakointistrategian. Synteesivaiheessa hyödynnämme erilaisia skenaarioita ja niiden pohjalta syntyviä soveltavia innovaatioita. Lopputuloksena asiakas saa tarkemman toimintasuunnitelman lähivuosille.

Oletko kiinnostunut tulevaisuuden kulutusarvoista?

Globaalissa taloudessa tarjolla on paljon pieneltä näyttäviä, mutta yksittäiselle yritykselle suuria mahdollisuuksia. Niiden tavoitteleminen vaatii oivallusta ja oikein mitoitettuja toimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet hyödyntävät laajempia megatrendejä, jotka muuttavat kuluttamisen ja ostamisen toimintakulttuuria laajasti kaikkialla maailmassa. Punda on erikoistunut kulutusarvojen seuraamiseen ja markkinatiedon analysointiin. Seuraavaan olemme keränneet joukon ajankohtaisia megatrendejä. Lisää ajankohtaista markkinatietoa löydät aiheeseen keskittyneeltä verkkosivustoltamme focusingfuture.com

Automaatio on yksilön kannalta yksi merkittävimmistä globaalin tasa-arvon mahdollistajista. Vaikka robotiikan ja automaation nähdään hävittävän puolet nykyisistä työtehtävistä seuraavien vuosikymmenten aikana, niin samalla se synnyttää uusia toimenkuvia ja mahdollistaa nopean elintason nousun myös kehittyvissä talouksissa. Pohjoismainen systeemiosaaminen on oleellisessa roolissa tämän muutoksen johtamisessa.

Kaupungistuminen on saavuttanut pisteen, jossa enemmän kuin puolet maailman väestöstä elää kaupungissa. Tämä vaikuttaa vahvasti niin ruokaketjuumme, infrastruktuuriimme, rakennuskulttuuriimme, logistisiin toimintamalleihin kuin sosiaalisiin toimintamalleihinkin. Länsimaissa kehitys on vahvistanut urbaanin ekokulttuurin olemassaoloa. On tärkeää tiedostaa, miten tämä kaikki muuttaa kulutustuotteiden vaatimuksia tai kysyntää ja millaisia kuluttajatyyppejä markkinamme palvelevat tulevaisuudessa.

Internetin ekosysteemi on oleellinen osa sitä tuotantotaloutta, jossa elämme. Teollinen internet, verkostoituneet tuotantomallit, yksilön digitaalinen identiteetti, verkko-ostamisen vallankumous… Nämä kaikki ovat käsitteitä, jotka liittyvät laajempaan tiedon keräämisen ja tehokkaan hyödyntämisen murrokseen. Tieto ei ole enää yhtäläistä ja vain olemassa, vaan sen kerääminen ja hyödyntäminen on tärkein osa yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Globaali toimintaympäristö ja uudet taloudet muuttavat tuotteille asetettuja odotuksia, jakelukanavarakennetta sekä segmentoitumista. Jo yksin pienessä segmentissä globaalisti toimiessa yritys voi kasvaa isoksi. Toisaalta tuotteiden jakelussa pitää kyetä samaistumaan eri alueiden ja kulttuurien erilaisiin toimintamalleihin. Myös oman tekemisen rooli on määriteltävä uudelleen. Verkostomaiset tuotantomallit voivat tarjota yritykselle hyvän lokalisointistrategian.

Tutustu trendiportaaliimme! focusingfuture.com

Kumppanuus Pundan kanssa on sitoutunutta yhteistyötä
yrityksen liiketoiminnan kasvun eteen.

Yhteydenotot

+358 40 676 0379

Helsinki

Apollonkatu 3 C 19
FI-00100 Helsinki
info(a)punda.fi

Stockholm

Hammarby Allé 157
SE-12065 Stockholm
info(a)punda.fi

Beijing

Landgent Bldg 5/F, Block A
Landgent Center No.20
East Middle 3rd Ring Road
Chaoyang District
100020 Beijing
info(a)punda.fi

Shanghai

15/F, Plaza 66, No.1266
West Nanjing Road
JiangAn District
200040 Shanghai
info(a)punda.fi